Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΚΛΟΓΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Τη Χ.Α.Ν. Αθηνών διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από  δέκα πέντε (15) μέλη, το ένα τρίτο των οποίων ( 5 μέλη) εναλλάσσεται κάθε χρόνο.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τα Τακτικά Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου ( εφόσον δεν υφίσταται απαγορευτική διάταξη του Νόμου ή περιορισμός) και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αναλαμβάνοντας ισάριθμους τομείς δράσεων του Σωματείου. Η θητεία των μελών είναι 3ετής, και οι εξερχόμενοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσει ένα (1) έτος από την έξοδό τους. Η παραμονή σε μία  θέση του Προεδρείου του Δ.Σ., δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια.

Η εκλογή των μελών προς συμπλήρωση εκείνων που αποχώρησαν  γίνεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται κάθε χρόνο ισάριθμα πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη του  Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται πάντα κλήρωση.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.: Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. προσκαλούμενα συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του και στις σχετικές συσκέψεις των Επιτροπών και εισηγούνται επί θεμάτων που στηρίζουν και προάγουν το έργο της Αδελφότητας. Αναπληρώνουν με δικαίωμα ψήφου ( κατά σειρά εκλογής τους) πρόσκαιρα ή κατά τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας τους εκείνους τους Τακτικούς Συμβούλους που απουσιάζουν ή κωλύονται. Αναλαμβάνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων & δραστηριοτήτων της Αδελφότητας συνεργαζόμενοι με τους Τακτικούς Συμβούλους καθώς και με τα εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη της Χ.Α.Ν, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την  πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση ( που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης εντός οκτώ (8) ημερών από τη διεξαγωγή της), εκλέγει από τα μέλη του κάθε χρόνο με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα με Αναπληρωτή, Ταμία με έναν (1) Αναπληρωτή καθώς και τους Προέδρους των Επιτροπών.

Οι τελευταίες εκλογές του Σωματείου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη  27 Μαρτίου 2024.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Χ.Α.Ν Αθηνών ίσε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου, τα μέλη του οποίου έχουν ως εξής:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΒΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ

Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΡΩΝΙΟΣ

Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας  Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Ταμίας Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ

Α’ Αναπλ. Ταμίας Δ.Σ.

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

Μέλος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Μέλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΟΣ

Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΓΑΚΗ

Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΧΟΥ

Μέλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ

Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΕΖΟΣ

Μέλος